Behaviors ที่ใช้กับ JavaScript

ในบทนี้จะกำหนดเห็นการณ์ที่ใช้กำหนด JavaScript เช่น OnMouseOver กำหนดให้มีกิจกรรมเมื่อมีเมาส์อยู่เหนือวัตถุที่เรากำหนด

Behaviors

1. onAbort เมื่อผู้ใช้คลิก Stop หรือ หยุดโหลดเว็บเพจ

2. onBlur เมื่อผู้ใช้เลิกสนใจวัตถุ เช่น ผู้ใช้คลิกกรอกชื่อในแบบฟอร์ม เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็คลิกที่ช่องอื่นต่อ ถือว่าเป็น onblur

3. onChange เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนอายุ ในแบบฟอร์ม

4. onClick เมื่อผู้ใช้คลิก วัตถุที่กำหนด

5. onDblClick เมื่อผู้ใช้ดับเบิลคลิก วัตถุที่กำหนด

6. onError เมื่อมีความผิดพลาด error ขณะกำลังโหลดข้อมูล

7. onFocus เมื่อวัตถุอยู่ในความสนใจ เช่น คลิกที่วัตถุ หรือเลือกกรอกข้อความในแบบฟอร์ม

8. onKeyDown เมื่อผู้ใช้กดปุ่มบนคีบอร์ด

9. onKeyPress เมื่อผู้ใช้กดปุ่มบนคีบอร์ด

10. onKeyUp เมื่อผู้ใช้ปล่อยปุ่มที่กดบนคีบอร์ด

11. onLoad เมื่อโหลดภาพหรือข้อมูลเรียบร้อย

12. onMouseDown เมื่อผู้ใช้คลิกเมาส์

13. onMouseMove เมื่อผู้ใช้เคลื่อนเมาส์ในวัตถุที่กำหนด

14. onMouseOut เมื่อผู้ใช้เคลื่อนเมาส์ออกจากวัตถุที่กำหนด

15. onMouseOver เมื่อผู้ใช้เคลื่อนเมาส์บนวัตถุที่กำหนด

16. onMouseUp เมื่อผู้ใช้คลิกเมาส์และปล่อยปุ่มเมาส์

17. onMove เมื่อผู้ใช้เคลื่อนหน้าต่าง browser window หรือ frame ที่กำหนด

18. onReset เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม reset แบบฟอร์ม

19. onResize เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนขนาด browser window หรือ frame ที่กำหนด

20. onScroll เมื่อผู้ใช้เคลื่อน scroll (ปุ่มกลางของเมาส์) ขึ้นหรือลงใน browser

21. onSelect เมื่อผู้ใช้เลือกข้อความใน Text filed

22. onSubmit เมื่อผู้ใช้ submit แบบฟอร์ม

23. onUnload เมื่อผู้ใช้คลิกไปที่ browser อื่น หรือหน้าต่างอื่น

เมื่อเรารู้จัก Behaviors แล้ว ก็สามารถทำไปผสมรวมกับกิจกรรมของ JavaScript ได้มากมายเช่น เมื่อคลิกที่รูปจะทำให้รูปสั่น Effect > Shake เป็นต้น

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ