Block category

ต่อเนื่องจากบทความ การใช้งาน CSS

ในบทนี้เราจะลงรายละเอียดในส่วนของ Block category กัน รูปด้านล่างเป็นหน้าต่างของ Block categoryรายละเอียดในหมวด Block categoryในหมวดนี้ใช้ในการจัดระยะห่าง และจัดหน้าของ tags และ attributes

1. Word Spacing กำหนดระยะห่างระหว่างประโยค

2. Letter Spacing กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร

3. Vertical Alignment จัดตำแหน่งของวัตถุ ทั้งตัวหนังสือและรูปภาพ โดยตำแหน่งจะสัมพันธ์กับวัตถุโดยรอบ เช่น

จัดรูปให้อยู่กึ่งกลางของวัตถุใกล้เคียงจัดรูปให้อยู่ด้านบนของวัตถุใกล้เคียง4. Text Align จัดตำแหน่งของเนื้อหา

5. Text Indent จัดระยะย่อหน้าของเนื้อหา

6. Whitespace ใช้ควบคุมการขึ้นบรรทัดใหม่ของวัตถุ ดูรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในหัวข้อ CSS

7. Display ใช้ควบคุมการแสดงผลของวัตถุ เช่นถ้าเราเลือก none วัตถุที่ใช้ CSS นี้ก็จะไม่แสดงผล ดูรายละเอียดเรื่องนี้ใน CSS layout

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ